ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan1-01.jpg

DocScan1-02.jpgDocScan1-14.jpgDocScan1-13.jpgDocScan1-12.jpgDocScan1-11.jpgDocScan1-10.jpgDocScan1-09.jpgDocScan1-08.jpgDocScan1-07.jpgDocScan1-06.jpgDocScan1-05.jpgDocScan1-04.jpgDocScan1-03.jpg