ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan2-01.jpg

DocScan2-02.jpgDocScan2-11.jpgDocScan2-10.jpgDocScan2-09.jpgDocScan2-08.jpgDocScan2-07.jpgDocScan2-06.jpgDocScan2-05.jpgDocScan2-04.jpgDocScan2-03.jpg