พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 1254

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.)

และรายวิชาระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

DocScan-1.jpg