พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 138

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

 

ประกาศรายชอผมสทธสอบเปนครจางสอนแผนกชางกลโรงงาน 1