ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

 

ประกาศรายชอผมสทธสอบเปนครจางสอนแผนกชางกลโรงงาน 1