ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

การแตงกาย