ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 25623 (พ.ศ.2563) ประจำปีการศึกษา 2563

DownLoadBT.gif