ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 (พ.ศ.2562)

ประจำปีการศึกษา 2563

DownLoadBT.gif