ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

310364 page-001.jpg

310364 page-002.jpg

DownLoadBT.gif