ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด ประจำปีการศึกษา 2564

 

เปด ปด 64