ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประจำปีการศึกษา 2564 

64-page-001.jpg

 64-page-002.jpg

regis64-page-001.jpg

DownLoadBT.gif