ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

DownLoadBT.gif