ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 

ชุดปฏิบัติการเครื่องกัด CNC พร้อมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

แบบขับด้วย Servo Motor ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า290x360มม.

CNC099 page 001