ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างสุดdi 0001di 0002

ระดับคะแนนเฉลี่ยตำกว่า 1.65

ระดับคะแนนเฉลี่ยตำกว่า 1.85