แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19(COVID-19)