ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

(อาคารแฟลต)