ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเครื่องกัด CNCพร้อมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

แบบขับด้วย Servomotor ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า290x360 มม. จำนวน1ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์<<

>>คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-CNC<<