ประกาศประกวดราคาจ้าง-โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงฝึกงานแผนกต่างๆ

เอกสารประกวดราคาจ้าง-โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงฝึกงานแผนกต่างๆ