ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ "ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่ พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมแบบการขับเคลื่อน"

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)