ประกาศ

เรื่อง การประกวดราคาซื้อ"ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่"

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)