ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ปีการศึกษา 2561