ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2561