ประกาศ

การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560

และให้ครูประจำวิชาดาวน์โหลดรายชื่อเพื่อประกอบกับการเช็คเวลาเข้าเรียน

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ