ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) และ ปวส.(ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

19.1.66.1.jpg

19.1.66.2.jpg

08783

22.66

33.66

44.66

55.66

66.66

77.66

88.66

99.66

1010.66

1111.66

1212.66

66.1

66.2

66.3

66.4

66.5

66.6

66.7

66.8

66.9

66.10

66.11

66.12

66.13

66.14

1.66

2.66

3.66

6.66

5.66

4.66

7.66

8.66

9.66

10.66

20.1.66.2

12.66

15.66

14.66

13.66

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มและสถานพยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

19.1.jpg

19.2.jpg

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

7.12.65t

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)

7.12.65.2A

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

30.11.65.4