ประกาศ

คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มและสถานพยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

ประจำปรการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

bg63

0001

0002

0003

0004

0005

0006

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปกติ

ปวส. และ ปริญญาตรี

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชา และเข้าค่ายคุณธรรม

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563