ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง มาตรการการรับมอบตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียน นักศึกษาโควตา

ประจำปีการศึกษา 2564

 

004.jpg

002.jpg

 

003.jpg

 

 

 

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

DownLoadBT.gif

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) และ ปวส.(ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ (โคตา)

ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

012.jpg

013.jpg

 

DownLoadBT.gif

 

 

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

 

DownLoadBT.gif

 

 

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

 

001

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประจำปีการศึกษา 2564 

64-page-001.jpg

 64-page-002.jpg

regis64-page-001.jpg

DownLoadBT.gif

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

DownLoadBT.gif