ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง  การดำเนินการเพื่อออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (ภาคฤดูร้อน)

 

53171.jpg92285.jpg

เอกสาร 1

เอกสาร 2

เอกสาร 3

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

การจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประจำปีการศึกษา 2565

2565-1.jpg
2565 2
2565 3
2565 4
2565 5
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรายวิชานักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
 
ประมาณการลงทะเบีย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง เปิดภาคเรียนฤดูร้อน (เรียนซ้ำ) ประจำปีการศึกษา 2564
 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน