คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ม.6)

0763 00010763 0002

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

bg63

0001

0002

0003

0004

0005

0006