พิมพ์
หมวด: ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ฮิต: 2262

 

หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางาน ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา สาขางาน
อุตสาหกรรม           ช่างยนต์   ยานยนต์
  ช่างกลโรงงาน   เครื่องมือกล
  ช่างเชื่อมโลหะ   โครงสร้าง
  ช่างไฟฟ้ากำลัง   ไฟฟ้ากำลัง
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์   อิเล็กทรอนิกส์
  ช่างก่อสร้าง   ก่อสร้าง
  ช่างโยธา   โยธา
  สถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรม
  ช่างซ่อมบำรุง   ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางาน ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา สาขางาน
อุตสาหกรรม             
  เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์
  เทคนิคกรผลิต   เครื่องมือกล
  ไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง
  ไฟฟ้าควบคุม
  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  อิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  ก่อสร้าง   เทคนิคการก่อสร้าง
  โยธา   โยธา
  เทคนิคสถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรม
  เทคนิคโลหะ    เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
  เทคนิคอุตสาหกรรม     ติดตั้งบำรุงรักษา
  อุตสาหกรรมการผลิต
  เทคโนโลยีโทรคมนาคม   เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ   การจัดการโลจีสติกส์   การจัดการโลจีสติกส์

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559