วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

แผนก/สาขา
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1 (ปกติ)
ปวส.1 (ม.6)
ปวส.2(ปกติ)
ปวส.2 (ม.6)
ป.ตรี ปี1
ปีตรี ปี2
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ช่างยนต์
183
111
152
100
70
155
121
23
11
926
ช่างกลโรงงาน
130
2
89
123
60
2
73
1
78
96
11
665
ช่างเชื่อม
17
11
37
8
14
21
11
119
ช่างไฟฟ้า
141
4
97
4
114
1
7
368
-ติดตั้งไฟฟ้า
49
46
56
67
218
-เครื่องกลไฟฟ้า
20
1
39
1
28
50
5
144
-เครื่องเย็นฯ
45
14
59
อิเล็กทรอนิกส์
114
13
65
8
103
6
18
7
334
-คอมพิวเตอร์
20
5
27
3
22
7
84
 -โทรคมนาคม
16
2
23
4
45
- อุตสาหกรรม
66
3
29
5
31
1
39
5
179
ก่อสร้าง
37
1
16
3
35
2
23
1
10
28
2
40
198
โยธา
41
14
26
8
33
5
22
3
32
6
17
6
35
9
257
สถาปัตยกรรม
30
21
10
9
25
8
7
2
3
6
13
7
14
3
158
เขียนแบบเครื่องกล
3
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
30
12
25
4
26
2
13
7
13
5
137
เทคนิคอุตสาหกรรม
18
6
17
1
42
- ติดตั้งฯ
11
27
4
4
25
71
- การผลิตฯ
13
32
5
12
26
5
93
 - โลจิสติกส์
13
1
11
7
1
1
19
24
77
- การจัดการขนส่ง
1
2
10
26
1
10
3
13
66
รวม
741
73
467
37
651
24
422
24
416
66
540
34
595
76
41
 
36
 
4,243
รวมระดับชั้น
814
504
675
446
482
574
671
41
36
1,993
928
1,245
77