สารบัญ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 (Udonthani Technical College)

 

คติพจน์

“ เป็นคนดี ฝีมือ ถือปัญญา อย่าประมาท ”

 

ปรัชญา

“ เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ ”

 

เอกลักษณ์

“ สถาบันเด่น  เน้นงานช่าง ”

 

อัตลักษณ์

“ ให้บริการอาชีพสู่สังคม ”

 

วิสัยทัศน์

 

            ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

พันธกิจ

 

  1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
  2. บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา
  3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี  สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่นๆที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน
  4. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

ประวัติ ที่ตั้ง เนื้อที่

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เดิมชื่อ “โรงเรียนช่างไม้อุดรธานี” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2481  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (ณ. สถาบันราชภัฏอุดรธานีในปัจจุบัน)   พ.ศ. 2502   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอุดรธานี   โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ. พ.ศ. 2514  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี” โดยได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยรวมกันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตในนาม “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาเขต 1” ต่อมาเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2522  ได้แยกวิทยาเขตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี” โดยมีเนื้อที่   4   แปลง  รวม 33  ไร่ 1 งาน 72  ตารางวา    ตั้งอยู่เลขที่  3 ถนนวัฒนานุวงศ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)

 

เกียรติประวัติและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

            พ.ศ. 2527      ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทช่างอุตสาหกรรมจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี

            พ.ศ. 2531      ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม  สำหรับช่างอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก CDG – SEAPO 

                                แห่งประเทศสารธารณรัฐเยอรมันตะวันตก

            พ.ศ. 2534      ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล พระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา

            พ.ศ. 2536     ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรปทส. (เทียบเท่าปริญญาตรี) สาขาวิชาครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

            พ.ศ.  2537     กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการบริหารอาชีวศึกษาโดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

                                เป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2537       ได้รับมอบหมายจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เปิดสอนปรับวุฒิ  ปทส. เป็น คอบ.

             พ.ศ. 2538       ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมใน โครงการความร่วมมือไทย – เบลเยี่ยม  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิตและสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

            พ.ศ. 2538      กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอน ระดับปริญญาโท โดยให้วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            พ.ศ.  2538     ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ  (UNDP) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน

.ศ.        2540     กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวและเทคนิคการศึกษา  โดยให้   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์การสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ. 2545 ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2