ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

ผอ 

 

รองชาญชัย

   

รองชำนาญ

    

รองวีระพจน์    

รองเอกวิทย์