ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 

“เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ”

 

พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ

    และทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

2. บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

    ท้องถิ่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา

3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี 

   สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่นๆที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน

4. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ 

 

วิสัยทัศน์

 

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด ประจำปีการศึกษา 2564
วันพุธ, 31 มีนาคม 2564
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   เรื่อง... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
วันศุกร์, 09 เมษายน 2564
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564  ... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  ... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
วันพุธ, 09 ธันวาคม 2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563... Read More...

banner5