สารบัญ

.

พ.ศ. 2556

1.  รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม่ไอศกรีม สายงานวิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา  2556  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่  15-17  สิงหาคม 2556  ทุนการศึกษา 25,000.- บาท

2.  รางวัลชนะเลิศ  งานออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) ระดับ ปวช.และปวส.  การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

3.  รางวัลชนะเลิศ งานเขียนทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Sketch Up ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

4.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนทัศนียภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์  2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

6.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์  2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

พ.ศ. 2557

                   1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   2.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   3.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมการแข่งขันการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2557

                   4.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

                   5.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทแข่งขันออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   6.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทแข่งขันออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   7.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทการแข่งขันเขียนแบบก่อสร้าง ระดับ ปวช การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   8.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประเภทการแข่งขันงานทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Sketch Up ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   9.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   10.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้อันดับที่ 6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชากลึง กัด ตัด ไส  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   11.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้อันดับที่ 7 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชามาตรวิทยามิติ  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   12.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทางวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

                   13.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. และ ปวส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

                   14.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายบัญชา เพ็งสว่าง และนายรชต  คำพลแสน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน แก่นักโทษ ณ เรือนจำกลางอุดรธานี

                   15.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรม “รถมอเตอร์ไซต์อเนกประสงค์” ระดับอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

                   16.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

                   17.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

                   18.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม ระดับ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

                   19.  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคมสิงห์  มาตย์วังแสง และนายธนบดี  อินทรเพชร สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “หลักสูตรงานก่ออิฐฉาบปูน” สำหรับผู้ต้องขังของเรือนจำกลางอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-27 มีนาคม 2558 ณ เรือนจำกลางอุดรธานี