สารบัญ

 

พ.ศ. 2554

                            1. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายมอบรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  งานออกแบบสถาปัตยกรรม  ระดับ ปวส.  การแข่งขั้นทักษะวิชาชีพ  ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ  ระดับชาติ  ครั้งที่ 20  ประจำปีการศึกษา  2553  ระหว่างวันที่  26-28  มกราคม พ.ศ.  2554

                    2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงว่า   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ประเภทที่  5  สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2553  ระดับ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้ไว้  ณ  วันที่  22  มกราคม  2554 

                            3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า  “เครื่องสีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี”  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ประเภท  4  สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

                             4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี  ขอเชิดชูเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ที่มีผลงานดีเดินและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ไว้  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  2554

5.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศฟุตบอลชาย ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

6.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ”  การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

                    7.  ได้รับรางวัล  “ ชนะเลิศกรีฑา ”  การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่าง

วันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

8.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

9.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศแบดมินตัน ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554 

10.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศฟุตซอลชาย ” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม  2554

11.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นายธนภณ  สร้อยน้ำ  รองผู้อำนวยการ “รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี”  8  กันยายน  2554  ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ศ. 2555

1.  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม่ไอศกรีม  สายงานวิชาวิศวกรรมโยธา  ครั้งที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2555  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่  15-17  สิงหาคม 2555  ทุนการศึกษา 25,000.- บาท

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบโล่รางวัลให้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล  “ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ  ระดับเหรียญทอง “  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  การออกแบบสถาปัตยกรรม  ระดับ  ปวส.  ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่  21  ประจำปีการศึกษา  2554  ณ. โรงแรมสตร์  จังหวัดระยอง  ให้ไว้  ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ 2555

3.  Certificate of  Appreciation  ใบประกาศเกียรติคุณ  มอบให้แก่  แผนกช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เพื่อแสดงการชื่นชม  ในเดือนกรกฎาคม 2012  ทางแผนกช่างเชื่อมได้ให้การต้อนรับฝึกสอน  และเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  โดยได้ทุ่มเทและเอาใจใส่ช่วยเหลือนักศึกษา  เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในโครงการถือเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดวิชาการด้านเทคนิค และในการแสดงน้ำใจของคนไทยได้อย่างยอดเยี่ยม  ทางศูนย์ฯ มีความภูมิใจในการแสดงความชื่นชม ณ. โอกาสนี้  มอบไว้  13  กรกฎาคม  2555

4.  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี  ขอเชิดชูเกียรติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ที่มีผลงานดีเด่นและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไปปัญหายาเสพติด  ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน  2555  (นายมาลัยวรณ์  ตั้งอรุณสวัสดิ์)  นายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

5.  สำนักนายกรัฐมนตรี  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ”  ให้แก่นายธนภณ  สร้อยน้ำ  รองผู้อำนวยการ  1  เมษายน  2555  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  มอบหนังสือสำคัญนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  เป็นผู้ให้การสนับสนุน  การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 34  ระหว่างวันที่ 20-23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ให้ไว้  21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  (นายชาวัลย์  คุ้มกลาง) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  ประธานกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 34

7.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า “นายวิทยา เหล่าแดง”ได้รับรางวัล  “รองชนะเลิศอันดับ 2” การแข่งขัยทักษะเล้านิทานพื้นบ้าน งานมหกรรมอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา  55  ระหว่างวันที่  11-14  ธันวาคม 2555  ณ จังหวัดนครราชสีมา  ให้ไว้ ณ 14 ธันวาคม 2555 (นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้  ไว้เพื่อแสดงว่า  “วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี” หน่วยองค์การนักวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับดีเด่น  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพ  งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 22 ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 10-14  ธันวาคม 2555  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้ไว้ ณ 14  ธันวาคม 2555

9.  สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “รางวัลชนะเลิศ”  การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม “ สาขา  งานกลึง  กัด  ตัด  ไส ” ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  วันที่ 10-14 ธันวาคม 2555 นายสมใจ  เชาว์พานิช  ประธานผู้ประสานงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า   “ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์พืช” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาขีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา  2555  วันที่  27  พฤศจิกายน  2555  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

11. อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  “ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องสีข้าวกล้องแบบภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาขีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา  2555  วันที่  27  พฤศจิกายน  2555  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

12. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตร และโล่ เพื่อแสดงว่า “การแข่งขันทักษะงานกลึง”  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่ 1  การแข่งขันทักษะระดับประเทศ  ให้ไว้ วันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 2555  ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

13. บริษัทสยามมิชลิน จำกัด  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน”  รางวัลชมเชย  ระดับประเทศ ให้ไว้วันที่ 6 ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมเซนทรารา แกรนด์และบางกอกคอมเวนชั้นเซ็นเตอร์  เซ็นทรันเวอร์  กรุงเทพมหานคร