สารบัญ

 

พ.ศ. 2552

                   1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทออกแบบระยะสั้น  พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และแข่งทักษะวิชาชีพ   สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา  2552  วันที่ 14-18  ธันวาคม  2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                            2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และแข่งทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ครั้งที่ 19  ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 14-18  ธันวาคม 2552  ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1   มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  นายอเนก  สนสายสิงห์  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

                              4.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1   มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  นายยอดชาย  ซุยส์ยา  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1  สาขางานกลึง

                            5.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1   มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  นายชาญกิจ   สุภา  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                            6บริษัท  เอกวิศวภัณฑ์  ทูลล์  จำกัด  ขอมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับ  2  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม  ไว้ให้เป็นเกียรติ  ในการประชุมวิชาการ  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่  14-18  ธันวาคม  2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                            7.  บริษัท  เอกวิศวภัณฑ์  ทูลล์  จำกัด  ขอมอบรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  สาขาเทคนิคการผลิต ไว้ให้เป็นเกียรติ  ในการประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                            8บริษัท  เอกวิศวภัณฑ์  ทูลล์  จำกัด ขอมอบรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขางานกลึง  ไว้ให้เป็นเกียรติ  ในการประชุมวิชาการ  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  21 ประจำปีการศึกษา 2552  ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม  2552  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

พ.ศ.  2553

                            1.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบโล่รางวัล “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 “ได้ให้การสนับสนุนการชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  3 ระหว่าง 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย  จังหวัดเลย

                             2.  วิทยาลัยการอาชีพแก้งค้อ  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า “วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี”  ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้)  ให้ไว้  ณ  วันที่ 4  กันยายน  2553

                             3.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า “ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ” ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2553  ระหว่าง 14-18 ธันวาคม 2553

                             4.  ได้รับรางวัล  “โล่เกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ  2” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โครงการแข่งขันทักษะมาตราวิทยาด้านมัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย  ณ 10 กันยายน  2553 

                             5.  ได้รับรางวัล  “ชนะเลิศฟุตซอล”  การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                            6.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศบาสเกตบอลทีมชาย ”การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                    7.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศกีฬาแบดมินตันชาย” การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                            8.  ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมชาย ”การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  20-22  ตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี

                            9.  กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร ให้แก่  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง  การจัดกระบวนการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี  2553  “สถานศึกษาพอเพียง 2553”  23  ธันวาคม  2553