สารบัญ

 

พ.ศ.  2550     

1. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันวิสาขาบูชา วันสากลโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ให้ไว้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

2. ชนะเลิศฟุตซอล (ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด) ระหว่างวันที่  13-14  กันยายน 2550

3. ได้รับรางวัลรนองชนะเลิศอันดับ 2 (การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2550)

4. โครงการคนเก่งคืนถิ่น ขอมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แด่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสียงจากการประกวดออกแบบ  ระหว่างการศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมอบให้

5. โล่เกียรติคุณมอบไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ถวายสนับสนุนการประชุมพระสังฆาธิการและการประชุมตรวจธรรมสนามหลวง  ธรรมศึกษาอันตรีคณะสงฆ์ภาค 8,9,10,11  (ธรรมยุต) ปี 2550 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนชาย (การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 4 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2550

6. ได้รับเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 29 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ส่งนักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจัดโดย ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานี

7. มณฑลทหารบกที่ 24 มอบเกียรติบัตรให้ นายวรสิทธิ์  ขุนค้า เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 14  ธันวาคม 2550

8. จังหวัดอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้นายเปลี่ยน วิเศษศรี การแข่งขันวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเภทเดี่ยว ระดับประชาชน ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ระหว่างวันที่ 1-15  ธันวาคม  2550

9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  กีฬาว่าวไทยประยุกต์  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด อาชีวศึกษาดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.ได้รับรางวัลรองชนเลิศอันดับ 1 เปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดอุดรธานี  

ประจำปี  2550 วันที่  21-28  สิงหาคม 2550

11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กองลูกเสือวิสามัญ การประกวดสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2550

12. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางทหารจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นผู้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการรณรงค์เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550

13. จังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการจังหวัดอุดรธานีมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ส่งนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 29 ประจำปี  2550

14. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทาน รางวัลชนะเลิศ 

การสร้างเรือใบซูเปอร์มดตามแบบพระราชทาน วันที่ 16 ธันวาคม 2550

 

พ.ศ.  2551     

1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-31  มกราคม  2551  ณ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ไว้  ณ  วันที่ 31 มกราคม  2551 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2551 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ไว้  ณ วันที่ 31 มกราคม 2551ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับ  ปวส.  ระหว่างวันที่  27-31  มกราคม  2551  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ไว้  ณ  วันที่ 31 มกราคม  2551ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 24  มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้บริจาคอุปกรณ์เครื่องเสียงให้กับหน่วย ให้ไว้วันที่ 19  มิถุนายน  2551

5. การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่  8  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รางวัลชนะเลิศ  ประเภท  บุคคลชาย   ณ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   ให้ไว้  ณ วันที่  28  มิถุนายน 2551 

6. โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณ แก่  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ที่ให้การสนับสนุน  โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี  2551  ให้ไว้  วันที่  7  กันยายน  2551

7. ได้รับโลห์เข้าร่วมโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 4 ” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ไว้ ณ  วันที่  9  กันยายน  2551

                            8. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สาขางานช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 ระดับ ปวช.  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระหว่าวันที่  15 19  ธันวาคม  2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2551

                            9. จังหวัดอุดรธานี  มอบเกียตริบัตรเพื่อแสดงว่า กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวดขบวนแห่ บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ปี  2551  ในวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ.  2551

                            10. สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 7  อุดรธานี  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จัดชุดการแสดง ปฐมธาตุแห่งชีวัน  การจัดกิจกรรมโครงการ   จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน  สร้างสามัคคี  วันที่  4 พฤศจิกายน 2551 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

                            11. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา  2551 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  24

                            12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เพลงไทยสากลชาย อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551  ระหว่าง 15-19  ธันวาคม  2551 ณ. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                            13.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวส.  การแข่งทันทักษะวิชาการ (วิทย์ คณิต  อังกฤษ  และความรู้รอบตัว) ระดับภาค  ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประจำปีการศึกษา  2551

                            14.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1สาขางานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2551 ระหว่าง 15-19  ธันวาคม  2551 ณ  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ไว้  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2551

                            15.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ไว้เพื่อแสดงว่า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขางานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551 ระหว่าง  15-19  ธันวาคม  2551 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ให้ไว้  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2551

                            16.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า นายเฉลิม  ชุมภูนท์ (ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน) ประกาศไว้  ณ วันที่ 20 กันยายน  2551