สารบัญ

 

.. 2547     

1.  ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1.  สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

2.  สาขาคอมพิวเตอร์  

3.  สาขาเครื่องกล

2.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14  ณ จังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) ระดับ ปวส.

3ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) ระดับ ปวช.         

4.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (เครื่องซีลฝาขวดปลาร้าบอง) ระดับ ปวส.

5.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเครื่องเสียงระดับ  ปวช.

6.  เป็นศูนย์ศึกษา  และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดสอนในระดับปริญญาโท 

-          สาขาไฟฟ้า

-          สาขาคอมพิวเตอร์

-          สาขาเครื่องกล

..  2548     

1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเครื่องเสียง) ระดับ ปวช.

2.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงาน (สาขางานกลึง) ระดับ ปวช.

3.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (งานเขียนแบบไฟฟ้าและการประมาณราคาด้วยคอมฯระดับ ปวส.

4.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับ ปวช.

5.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร

6.  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดในการแข่งขันกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยสากล , ดนตรีพื้นเมือง (ประเภทแคน)

7.  เป็นศูนย์เครือข่ายการอาชีวศึกษานานาชาติ (UNEVOC) ประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

พ.ศ.  2549     

1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2549 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

2.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2549 ณ อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

3.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ  ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  วันที่ 1 กรกฎาคม  2549  ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

4.  กระทรวงสาธารณสุข  มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชนตามโครงการ รวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจเรื่องเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ ร่วมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานีปีงบประมาณ 2549 ให้ไว้ 17  กุมภาพันธ์ 2549

5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักให้ผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านน้ำต๊ะ หมู่ 8  ต.น้ำหมัน  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 9 ธันวาคม 2549

6.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและ ชุมนุมสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2549 มณฑลทหารบกที่ 24 วันที่  8 ธันวาคม 2549

7.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รักบี้ฟุตบอลชาย DIVISION 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-18  พฤศจิกายน 2549  ณ จังหวัดนครราชสีมา

8.  มูลนิธิเพชรภาษา มีความยินดีมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับประกาศเกียรติคุณสนับสนุน ครูภาษาไทยประกายเพชร ประจำปี 2549 วันที่ 9  ธันวาคม 2549

9.  มณฑลทหารบกที่ 24 มอบเกียรติบัตรนี้ไว้แสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถานศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาทหาร ให้ไว้ ณ วันที่ 8  ธันวาคม  2549

10.  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุดรธานี มอบหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี  2549 ให้ไว้ ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2549

11.  จังหวัดอุดรธานี  มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2549